فرودگاه - ۱۲ بهمن

فرودگاه - ۱۲ بهمن

در سالن فرودگاه

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمرتضی مطهریسید محمد حسینی بهشتیسید حسین خمینیسید محمود دعایینصرالله شاه آبادیعباسعلی سرفرازیحسن کروبیعبدالرحیم ربانی شیرازیفرودگاه مهرآباددوازدهم بهمن 1357صادق خلخالی دریافت عکس