بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانابوالحسن بنی صدرسید حسن خمینیحسن عارفیبیمارستان قلب شهید رجایی دریافت عکس