عکس

حسن عارفی

حضور امام خمینی در انتخابات مجلس

حضور امام خمینی در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم