مدرسه علوی

مدرسه علوی

دیدار خیل مشتاقان با امام خمینی در حیاط مدرسه علوی تهران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیهادی غفاریفضل‌الله محلاتیمدرسه علوی دریافت عکس