منزل قدیمی قم

منزل قدیمی قم

دیدار با مردم در منزل شخصی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمسید محمدعلی قاضی طباطباییابوالقاسم خزعلیمحل سکونت در قم قبل از انقلاب دریافت عکس