منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد حسن رحیمیانحسن عارفیمحمدرضا توسلیخانه امام در جمارانعلی اکبر آشتیانی دریافت عکس