منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد حسن رحیمیانصادق خلخالیحسن عارفیخانه امام در جماران دریافت عکس