سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن

12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد مفتحعلی اکبر ناطق نوریبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس