سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیعلی اکبر ناطق نوریمحمد مفتحمحمود مرتضایی فرسید احمد خمینیبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس