سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیشهاب الدین اشراقیمحمد مفتحعلی اکبر ناطق نوریبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس