سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد مفتحعلی اکبر ناطق نوریمحمدرضا طالقانیبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس