سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد مفتحمحمود مرتضایی فربهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس