سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن

12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیعلی اکبر ناطق نوریمحمود مرتضایی فرمحمد مفتحبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس