سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن

12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیعلی اکبر ناطق نوریسید احمد خمینیمحمدرضا طالقانیبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس