سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیشهاب الدین اشراقیبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس