سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیعلی اکبر ناطق نوریمحمد مفتحبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس