سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

محمد صدوقیسید احمد خمینیمحمود مرتضایی فرمحمد مفتحامام خمینیبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس