سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد مفتحعلی اکبر ناطق نوریسید احمد خمینیمحمود مرتضایی فرمحمدرضا طالقانیبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس