سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد مفتحسید احمد خمینیعلی اکبر ناطق نوریمحمود مرتضایی فرمحمدرضا طالقانیبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس