سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

علی اکبر ناطق نوریمحمد مفتحمحمود مرتضایی فرامام خمینیبهشت زهرادوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس