۲۷ مرداد ۵۸ (خبرگان)

۲۷ مرداد ۵۸ (خبرگان)

27mordad58(khobregan)

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد صدوقیحسینعلی منتظریسید محمد حسینی بهشتیمیرزا جوادآقا تهرانیقانون اساسی دریافت عکس