عکس

حسینعلی منتظری

امام در قم

دیدار مردمی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم؛ 1358

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم