۲۷ مرداد ۵۸ (خبرگان)

۲۷ مرداد ۵۸ (خبرگان)

27mordad58(khobregan)

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسینعلی منتظریمحمد صدوقیجعفر سبحانیناصر مکارم شیرازیابوالحسن بنی صدرسید اسماعیل موسوی زنجانیسید محمد حسینی بهشتیقانون اساسی دریافت عکس