امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیصادق طباطبائیامام خمینیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس