امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمرتضی مطهریشهاب الدین اشراقیمحمد فاضل لنکرانیسید محمد خاتمیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس