امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

امام خمینیابوالحسن بنی صدرسید علی اکبر محتشمی پورتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس