امام در فرانسه

امام در فرانسه

France

مکان:

تاریخ:

امام خمینیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس