امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

امام خمینیابراهیم یزدیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس