امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمهدی عراقیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس