امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیامام خمینیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس