امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیشهاب الدین اشراقیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس