امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

امام خمینیشهاب الدین اشراقیسید احمد خمینیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس