امام در فرانسه

امام در فرانسهFrance

مکان:

تاریخ:

امام خمینیشهاب الدین اشراقیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس