امام در فرانسه

امام در فرانسه

France

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیتبعیدنوفل لوشاتو دریافت عکس