بیمارستان

بیمارستان

bimarestan

مکان:

تاریخ:

امام خمینیابوالحسن بنی صدرحسینعلی منتظریسید عبدالکریم موسوی اردبیلیسید احمد خمینیمحمدجواد باهنرسید حسین خمینیعلی اکبر هاشمی رفسنجانیشهاب الدین اشراقیهاشم صباغیانمهدی بازرگانبیمارستان دریافت عکس