حضور امام خمینی در انتخابات مجلس

حضور امام خمینی در انتخابات مجلس

حضور امام خمینی در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیحسن عارفیسید هاشم رسولی محلاتیسید حمید روحانیمحمدعلی انصاریحسینیه جمارانامام خمینیانتخاباتجمهوری اسلامیامام خمینی دریافت عکس