امام و خانواده

امام و خانواده

تصویری از امام خمینی(ره) و سید احمد آقا و حاج عیسی جعفری در حیاط منزل سکونت

مکان:

تاریخ:

عیسی جعفریامام خمینیسید احمد خمینیامام و خانواده دریافت عکس