مدرسه علوی و رفاه

مدرسه علوی و رفاهmadrasealaavirefah

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیعلی اکبر ناطق نوریهادی غفاریفضل‌الله محلاتیمدرسه علویپیروزی انقلابفضل‌الله محلاتی دریافت عکس