نه زن حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد نه مردان حق دارند که به او چنین بیاندیشند

در نظام اسلامی، زن به عنوان یک انسان می‌تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلامی داشته باشد ولی نه به صورت یک شی‌ء. نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند. ۱۸ آبان ۱۳۵۷

فی النظام الإسلامی، المراه کإنسان- ولیست کسلعه- یمکنها المشارکه الفعاله مع الرجل فی بناء المجتمع الإسلامی. ولا یحق لها ان تقلل من شانها لتصبح سلعه. کما لا یحق‏ للرجال ان ینظروا الیها من هذا المنظار. ۸ ذی الحجه ۱۳۹۸

In an Islamic system, women can actively cooperate with men in building an Islamic society, but they will not be used as objects. Neither do they have the right to degrade themselves, nor do men have the right to hold such a concept of them. 9 November 1978

دریافت طرح
اشتراک نه زن حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد نه مردان حق دارند که به او چنین بیاندیشند
کلیدواژه:
زن و خانوادهجایگاه و حقوق زننقشه‌های استعماری درباره زنانتظاهر به آزادی زنان در طاغوتزنانآزادی زننقش زنان در نهضتمشارکت زنانکرامت زنجایگاه و نقش زن