زنان در جامعه اسلامی آزادند

زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات به هیچ وجه جلوگیری نمی‌شود. از چیزی که جلوگیری می‌شود فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است. ۱۶ آذر ۱۳۵۷

تتمتع النساء بالحریه فی المجتمع الإسلامی، و لن توضع قیود علی دخولهن الجامعات و الادارات الحکومیه. اما الشی‏ء الذی یجب الوقوف فی وجهه هو الفساد الاخلاقی الذی تتساوی فیه المراه و الرجل و هو محرم علی کلیهما. ۶ محرّم ۱۳۹۹

Women will be free in the Islamic society and there will be no restriction on their admission to the universities and working in the offices. What will be restricted is moral decadence in whose regard both men and women are treated equally; it is unlawful for both. 7 December 1978

دریافت طرح
اشتراک زنان در جامعه اسلامی آزادند
کلیدواژه:
امام خمینیزن و خانوادهجایگاه و حقوق زنزنان و انقلاب اسلامیزنانآزادی زننقش زنان در نهضتمشارکت زنانکرامت زنجایگاه و نقش زن