نترسیدنترسیدپیروزی حقپیروزی حقبرای خودمانبرای خودماناز چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟از چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟عظمت عاشوراعظمت عاشوراشرافت غدیرشرافت غدیرروی تو کعبه دل عشاق زنده استروی تو کعبه دل عشاق زنده استترور نتیجه ندادترور نتیجه ندادافتخارات فراموش‌ناشدنی!افتخارات فراموش‌ناشدنی! امام خمینی صفحه 2