سری‌ کان گویِ‌ چوگانت نباشدسری‌ کان گویِ‌ چوگانت نباشدمحرمی نیست که مرهم بنهد بر دل منمحرمی نیست که مرهم بنهد بر دل منشاهکار سجادشاهکار سجادایستاده مثل سروایستاده مثل سروفراموش ناشدنیفراموش ناشدنیگذر از جانگذر از جانسرافراز و روسفیدسرافراز و روسفیدشکوه اسلامشکوه اسلامامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندوم امام خمینی صفحه 2