مستقل باشیدمستقل باشیدقامت سرو قدان را به پشیزی نخردقامت سرو قدان را به پشیزی نخردپشتوانه هزارسالهپشتوانه هزارسالهمرگ کمونیسممرگ کمونیسمهمه جا منزل عشق است، که یارم همه جاستهمه جا منزل عشق است، که یارم همه جاستفقه حکومتیفقه حکومتیفاجعه دردناکفاجعه دردناکجوانان عزیز لبنانجوانان عزیز لبنانافتخار خاندان وحیافتخار خاندان وحی امام خمینی صفحه 2