صحیفه سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد است

صحیفه سجادیه، نمونه کامل قرآن صاعد است و از بزرگترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس است که دست ما کوتاه از نیْل به برکات آن است؛ آن کتابی است الهی که از سرچشمه نور الله نشات گرفته و طریقه سلوک اولیای بزرگ و اوصیای عظیم الشان را به اصحاب خلوتگاه الهی می‌آموزد. ۲۲ آذر ۱۳۶۷

الصحیفه السجادیه، نموذج کامل للقرآن الصاعد، و من اعظم المناجاه العرفانیه فی خلوه الانس التی تعجز ایدینا عن نیل برکاتها .. انه کتاب إلهی استمد وجوده من معین نور الله، و یعلّم اصحاب الخلوه الإلهیه طریقه سلوک الاولیاء العظام و الاوصیاء الکبار. ۳ جمادی الاول ۱۴۰۹

Sahifah Sajjadiyyah is a perfect exemplar of ascending Qur'an and among the greatest mystical litanies at the private abode of mankind. Whose blessings our hands fall short of obtaining. 13 December 1988

دریافت طرح
اشتراک صحیفه سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد است
کلیدواژه:
عرفانقرآنمعنویت