دنیای بدون «خمینی»

ما دیگر این عزیز را در کنار خود نداریم. خدا می‌داند که فکر چنین روزی، همیشه دل ما را لرزانده بود. نمی‌دانستیم دنیای بدون «خمینی» چگونه قابل تحمل است. به همین خاطر، چندین بار به ایشان عرض کردم: دعای بزرگ من در پیشگاه خدا این است که من قبل از شما بمیرم. 17 خرداد 1368

دریافت طرح
اشتراک دنیای بدون «خمینی»
کلیدواژه:
سید علی خامنه‌ایرحلت امام خمینیچهارده خرداد 1368