فرزندان مملکت

اگر دست به هم بدهیم و جوان ها را مومن، متقی، بار بیاوریم، مملکتمان تا آخر احیا می‌شود و اگر چنانچه کوتاهی بکنیم در حق فرزندان این مملکت، فردا بدتر از این است. ۳ خرداد ۱۳۵۸

إذا ربینا بمساعده بعضنا شباباً مومنین اتقیاء، فإننا نکون قد عملنا علی إحیاء بلدنا و تحصینه. و اما إذا قصّرنا فی ذلک فإن المسوولیه الکبیره تقع علی عاتقنا، و نکون قد قصّرنا بحق ابناء هذه البلد. و الامر غداً سیکون اسوا. ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۹۹

If we unite and try to bring up pious and religiously faithful young people, the country shall never come to harm and would enjoy everlasting longevity. However, if we should fail to take on this great responsibility, There may be some temporary changes, but in the end, there would be a grim future for everybody. So things would go from bad to worse. 24 May 1979

دریافت طرح
اشتراک فرزندان مملکت
کلیدواژه:
جوانانایمان به خداآینده