قهرمان کوچکقهرمان کوچکنوجوانان عزیزنوجوانان عزیزاعتماد به همت جواناناعتماد به همت جواناندانشگاه مستقلدانشگاه مستقلبیدار بشوند جوانهای مابیدار بشوند جوانهای مامعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدآماده برای شهادتآماده برای شهادت جوانان صفحه 2