قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران

از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. ۱۵ شهریور ۱۳۶۰

لا تهابوا ضجیج القوی الکبری و ان هذا القرن سیکون قرن غلبه المستضعفین علی المستکبرین و غلبه الحق علی الباطل بمشیئه الله القادر. ۷ ذی القعده ۱۴۰۱

Do not fear the hue and cry of the powerful countries, for this century, by the will of God, marks the century of victory of the oppressed over the arrogant powers and right over wrong. September 6, 1981

دریافت طرح
اشتراک قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران
کلیدواژه:
مستضعفینآینده