تقابل جناح های انقلابی

نگران تقابل و تعارض جناحهای مومن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی‌درد و نق بزن گردد. ۳ اسفند ۱۳۶۷

انی قلق من تقابل و تعارض الاجنحه المومنه بالثوره، لئلا ینتهی بتقویه الجناح المرفّه الذی لا یعرف معنی الالم و لا یکف عن الثرثره. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

I am worrying for the confrontation and altercation of the factions faithful to the revolution lest it should end up in consolidating the faction of the indolent destabilizing comfort-mongers. 22 February 1989

دریافت طرح
اشتراک تقابل جناح های انقلابی
کلیدواژه:
وحدترفاه طلبیروحیه انقلابی