روز ارتش، روز مردم

بحمد الله تعالی ارتش آن چنان مردمی است و در خدمت مردم است، و مردم آن چنان با ارتش منسجم و پیوند ناگسستنی دارند که هر دو یک واحد را تشکیل می‌دهند و روز ارتش روز مردم است. ۲۹ فروردین ۱۳۶۱

لله الحمد اصبح شعبیا و یخدم الشعب کما ان علاقه الشعب بالجیش علاقه لاتنفصم فانهما یشکلان وحده واحده، و ان یوم الجیش هو یوم الشعب. ۲۳ جمادی الثانی ۱۴۰۲

Thank God, the army is popular and at the service of people who are so indivisibly integrated and constitute one entity. Army Day is the day of the people. April 18, 1982

دریافت طرح
اشتراک روز ارتش، روز مردم
کلیدواژه:
ارتش و مردمارتش