خودمان تولید کنیم

ما اگر خودمان یک امر ناقص هم داشته باشیم، بهتر از این است که پیش‌ دشمنمان دست دراز کنیم و یک امر کامل از آنها بگیریم. من متاسفم از اینکه ما پیش دشمنهامان باید برویم و اظهار احتیاج بکنیم. ۱۱ آبان ۱۳۵۸

الذی نصنعه بایدینا و ان کان قلیل الجوده، فهو افضل من ان نمد یدنا إلی اعدائنا لنحصل علی الکامل. ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۹

If we have something that is defective, it is better than stretching our hands before our enemies to get a perfect one. I regret that we have to go to our enemies and seek their help to meet our necessities. November 2, 1979

دریافت طرح
اشتراک خودمان تولید کنیم
کلیدواژه:
وابستگی اقتصادیدشمنتولید ملی