ملت بی‌باکملت بی‌باکروحیه خودباوریروحیه خودباوریاقتصاد، مسئله مهم مااقتصاد، مسئله مهم مابه سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هارفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندخودمان تولید کنیمخودمان تولید کنیمماموریت برای وطنماموریت برای وطن وابستگی اقتصادی صفحه 2